جهت درج آگهی با ایمیل ads@adresdoon.com تماس بگیرید.

ردیف محل تبلیغ شماره آگهی اندازه-فرمت حداکثر حجم قیمت(تومان)

1

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی اول

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

170/000 یک ماهه

2

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی دوم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

160/000 یک ماهه

3

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی سوم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

150/000 یک ماهه

4

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی چهارم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

140/000 یک ماهه

5

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی پنجم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

130/000 یک ماهه

6

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی ششم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

120/000 یک ماهه

7

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی هفتم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

110/000 یک ماهه

8

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی هشتم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

100/000 یک ماهه

9

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی نهم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

90/000 یک ماهه

10

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی دهم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

80/000 یک ماهه

11

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی یازدهم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

70/000 یک ماهه

12

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی دوازدهم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

60/000 یک ماهه

13

ستون سمت چپ یا سمت راست

آگهی سیزدهم

196*187-gif یا jpg

100 کیلوبایت

50/000 یک ماهه